ජනපති මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ හදිසි නිරීක්ෂණයක

වේරහැර පිහිටි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එක්ව තිබේ.

රාජ්‍ය ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාව සෙවීම සඳහා ජනපතිවරයා කලින් නොදන්වා රාජ්‍ය ආයතනවලට පැමිණීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක අතර ඊට සමගාමීව මෙසේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියේය.

මීට ඉහතදී ඔහු මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ එවැනි නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වූ අතර එහිදී අඩු පහසුකම් සහිතව ඔවුන් කරන සේවය ඇගයීමට ජනපතිවරයා කටයුතු කළේය.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by