දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ ටිකට් නිකුත්කරන සේවකයින් තිදෙනෙකුට කොවිඩ්

අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව හුවමාරුවේ සේවකයින් තිදෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇත.

එම නිසා 28 දින උදෑසන 6.00 සිට අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව හුවමාරුවෙන් නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඕනම වාහනයකට ඇතුල්විය හැකි පරිදි ගේට්ටු විවෘතකර ඇති අතර ප‍්‍රවේශපත‍්‍ර පත් ලබා දෙනු නොලැබේ.

කොට්ටාව හුවමාරුවෙන් පිටතට පැමිණිය හැක්කේ ගිලන් රථ හා බස් රථ වලට පමණක් වන අතර පිට වීමේදී කොට්ටාව හුවමාරුව භාවිතා නොකොට අතුරුගිරිය හා කහතුඩුව හුවමාරුවෙන් පිටවීම සදහා භාවිතා කරන්නැයි දැනුම් දෙයි.

SRI LANKA WEATHER
nilusTV is basically the king of free online TV in the Sri Lanka. You can catch most top shows on there. also you can watch nilusTV Online for free! Watch all the top new Movies , Teledramas , Gossips and enjoy free Online nilusTV!


Copyright © 2011 - All Rights Reserved Nilus Creation
Created by